NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN

  • NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ QUẢN LÝ SHOP ONLINE

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • ĐỂ CHÚNG TÔI HIỂU THÊM VỀ BẠN (Các kỹ năng này không bắt buộc và sẽ được đào tạo)

  • Max. file size: 1 GB.